දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට මහජනතාවට අවස්ථාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉදිරි වසර 20ක කාලය සදහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත විදුලි ජනන සැළැස්ම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

2018 වසරේ සිට 2037 දක්වා කාලය සදහා ඉදිකළයුතු නව විදුලිබලාගාර ඇතුළත් දිගුකාලීන විදුලිජනන සැළැස්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සකස්කර අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්කර තිබේ.

මෙම සැළැස්ම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත්කරන්නට අවස්ථාවලබාදී ඒවාද සැළකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව සැළැස්ම සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය ලබාදීමට කොමිෂන්සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒඅනුව යෝජිත දිගුකාලීන විදුලිජනන සැළැස්ම සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක්දක්වන සියළු පාර්ශවයන්හට සිය යෝජනා හා අදහස් ජුනි මස06වැනි දින දක්වා ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ.

මේවන විට මෙරට ස්ථාපිත සමස්තවිදුලිබල ධාරිතාවය මෙගාවොට් 4018කි. විදුලි බලධාරිතාවයෙන් සියයට82ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුවන අතර ඉතිරි ප්‍රමාණය පුද්ගලික අංශය සතුය.

ඉදිරි වසරවලදී විදුලිබල ඉල්ලුම සියයට5.9කින් වර්ධනයවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ. ඒ අනුව2018 වසරඅගවනවිටදී මෙගාවොට්250ක ධාරිතාවයක්සහිත නවබලාගාර අවශ්‍යවේ. 2037 වනවිටදීතවත් මෙගාවොට්6400ක පමණ ධාරිතාවයකින් යුත් බලාගාර ඉදිකලයුතුබවට ලංකා විදුලිබලමණ්ඩල ඇස්තමේන්තු පෙන්වාදේ. ඒඅනුව ඉහලයන ඉල්ලුම සැපිරීම සදහා අවම පිරිවැය මත පදනම් වු නව බලාගාර ගණනාවක් ඉදිකිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර තිබේ.

යෝජිත බලාගාර සැළැස්මට අනුව 2018 වසර තුලදී මෙගාවොට්15ක ධාරිතාවයෙන් යුතු කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර, මෙගාවොට්160 සුර්ය බලාගාර,මෙගාවොට්5ක ජෛවස්කන්ධ බලාගාර සහ මෙගාවොට්320ක තාප බලාගාර ඉදිකීරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම 2018-2037 කාලය තුල දී මෙගාවොට් 842ක ධාරිතාවයෙන්යුත් ජලවිදුලි බලාගාර,මෙගාවොට්215ක කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර, මෙගාවොට්1389ක සුර්ය බලාගාර, මෙගාවොට්1205ක සුළං බලාගාර, මෙගාවොට් 85ක ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර, මෙගාවොට් 425ක ඉන්ධන බලාගාර, මෙගාවොට්1500ක ධාරිතාවයෙන් යුත් ස්වභාවික වායුබලාගාර සහ මෙගාවොට්2700ක ගල්අගුරු බලාගාර ඉදිකිරීම සදහා ලංකා විදුලිබලමණ්ඩලයේ නව සැළසුම මගින් යෝජනා කර තිබේ.

ඒ අනුව ඇස්තමේන්තුගත ආයෝජනය රුපියල් බිලියන2168ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

යෝජිත විදුලි ජනන සැළැස්මෙහි පිටපත් www.pucsl.gov.lkවෙබ් අඩවියට පිවිස පරිශීලනය කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාලයේ තොරතුරු කේන්ද්‍රෙයහිද පරීශීලනය සදහා පිටපත් තබා ඇත. යෝජිත විදුලි බලාගාර සැළැස්ම පිළිබද අදහස් හා යෝජනා තැපැල් මගින් පහත ලිපිනයට එවිය හැකිවේ.

විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද යෝජනා
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහල
ලංකා බැංකු වෙළද කුළුණ
අංක 28
සාන්ත මයිකල් පාර
කොළඹ 3

ෆැක්ස් මගින් 011 2392641 යන අංකයට ද ඊ මේල් මගින් [email protected]යන ලිපිනයටද යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

ලිඛිත යෝජනා 2017 ජුනි 6 වැනි දින දක්වා බාර ගැනේ. වාචිකව අදහස් දැක්වීමේ වාරයක් ජුනි මස 15 වැනි දින පැවත්වෙන අතර ඊට සහභාගිවීමට කැමත්තක් දක්වන්නේ නම් ලිඛිත යෝජනා එවන විට ඒ බව සදහන් කළ යුතු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 19 =