සුදු සීනි මිල ඉහළ නංවන්නන්ට දැඩි දඬුවම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සුදු සීනිවල මිල ඉහළ නංවන්නන් හට දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

පරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ 18 – 01 වගන්තිය යටතේ සුදු සීනි, නිශ්චිත භාණ්ඩයක් ලෙස නම් ඇති බව එම අධිකාරිය සඳහන් කරන අතර ම එබැවින් සුදු සීනි මිල ඉහළ නැංවීම පනත උල්ලංගණය කිරීමකි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ද දැනුවත් කර ඇති බව පෙන්වා දෙන පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය එසේ සුදු සීනි මිල ඉහළ නංවන්නේ නම් ඒ සඳහා අධිකාරියේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවද පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 16 =