2018 පළමු ශ්‍රේණියට අයදුම්පත් භාරගැනීම දීර්ඝ කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 වර්ෂයට රජයේ පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2017 ජුලි 10 තෙක් දීර්ඝ කර ඇත.

මීට පෙර අවසන් දිනය ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මේ මස 30 වනදාය. පවතින ඉල්ලීම් සලකා බලා 2018 වර්ෂයේ අයදුම්පත් කල් දැමීම සිදුකළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කළේය.

මේ වන විට තම අයදුම්පත් තැපෑලට යොමු කර නොමැති දෙමාපියන්, තමන් විසින් සහතික කරන ලද අයදුම්පතෙහි පිටපතක්, අදාළ පාසල් වෙත අතින් භාර දී ඒ සඳහා විදුහල්පති වෙතින් ලිපියක් ලබා ගන්නා ලෙස වැඩි දුරටත් උපදෙස් ලබාදි තිබේ. එසේ පාසල් වෙත අතින් භාර දෙන ලද අයදුම්පත් භාර ගැනීමට හා ඒ වෙනුවෙන් ‘ලද බවට’ ලිපියක් නිකුත් කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට අමාත්‍යංශය විසින් දැනුම් දීමක් ද කර ඇත.

දැනට තැපැල් කර ඇති අයදුම්පත් 2017.06.30 දින පසු වී පාසල් වෙත ලැබුණ හොත්, එම අයදුම්පත් භාර ගැනීම විදුහල්පතිවරුන් කළ යුතු බව ද දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 10 =