ලොතරැයි මුදල් අමාත්‍යංශයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයිය මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ විෂය පථයට යටත්කරමින් නිකුත් කිරීමට නියමිත ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තබා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (17) දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඊට අනුව 2015 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දිනැති අංක 1933/13 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලදුව වරින් වර සංශෝධනය කරන ලද නිවේදනය, 2017 අගෝස්තු මස 16 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවදුරටත් සංශෝධනය කරනු ලබන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මෙම අංක 2032/32 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය 2017 අගෝස්තු 17 වැනි ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මීට පෙර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට යටතට ගැනෙන ආයතන 33 ක් වූ අතර එහි 34 හා 35 වැනි ආයතන ලෙසින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඇතුළත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =