නව ප්‍රමුඛතා මංතීරුව පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවාවටත්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අද(06) ආරම්භ විය. ඒ අනූව, බස් රථ සඳහා හඳුන්වා දුන් ප්‍රමුඛතා මංතීරු, පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන බස් සහ වෑන් රථ සඳහා ද භාවිත කිරීමට අවසර දී තිබේ.

අද ආරම්භවන නව පාසල් වාරයේ සිට, ප්‍රමුඛතා මංතීරු පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන බස් හා වෑන් රථ සදහා භාවිත කරන ලෙස මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අධික රථවාහන තදබදයක් පවතින තෝරාගත් මාර්ග කිහිපයක, මංතීරු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය හා බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය ඇතුළු තවත් ආයතන කිහිපයක් ඒකාබද්ධව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − seven =