දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත ඊයේ(07) පාර්ලිමේන්තුවේ දී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමේ දී පක්ෂව ඡන්ද 100 ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 41ලැබිණි. කාරක සභා අවස්ථාවෙන් පසුව ඡන්දයක් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය. ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පත තෙවැනිවර කියවීමේ දී පක්ෂව ඡන්ද 90ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 25ක් ලැබිණි.

පනත් කෙටුම්පත කරකසභා අවස්ථාවේ දී සළකා බලා සංශෝධිත ආකාරයෙන් සම්මත වූ බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළේ ය.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පනත් කෙටුම්පත විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + nine =