පීඩාවටපත් වැවිලි ප්‍රජාවට කඩිනම් සහන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ​දිවයිනට බලපා ඇති හදිසි ආපදා තත්වයෙන් පීඩාවට පත් වැවිලි ප්‍රජාව උදෙසා කඩිනම් සහන සැලසීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා පවසයි.

සිය අමාත්‍යාංශයට අයත් දිස්ත්‍රික් (නුවරඑළිය, බදුල්ල, මහනුවර, මාතලේ, ගාල්ල, කෑගල්ල, රත්නපුර) මට්ටමින් පිහිටා ඇති වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයට අයත් කාර්යාලවල නිළධාරීන් මෙන්ම ප්‍රජා ශක්ති කාර්යාලවල නිළධාරීන්ද මේ වන විට ආපදාවන්ට ලක්ව ඇති වැවිලි ප්‍රජාව ජීවත්වන ප්‍රදේශවලට යොමුකර ඇති බව අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම තම පක්ෂය වන කම්කරු ජාතික පෙරමුණේ  සංවිධායකවරුන් ද මෙම ආපදාවන්ට ලක්වූ වැවිලි ප්‍රජාව වෙත යොමුකරමින් සහන සැලසීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

ආපදාවන්ට ලක්ව සිටින වැවිලි ප්‍රජාවට ඉහත නිළධාරීන් සම්බන්ධකරගෙන සිය ගැටළු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

එසේම පවතින ආපදා තත්වයෙන් පීඩාවන්ට පත්වූවන් හට අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා ඇමතීමෙන් සහ ඔහුගේ මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී වන පලනි විජේකුමාර් මහතාව 0715887055  ඇමතීමෙන් සහන කටයුතු පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − eleven =