තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම සෙසු ඡන්ද ගණන් කිරීමට සමගාමිව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පෙබරවාරී 10 වැනි දා පැවැත්වෙන් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම සෙසු ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීමට සමගාමීව සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කළේය.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අඩංගු කවර ලබන පෙබරවාරී 09 වැනි දින ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරුන් හරහා ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන කොට්ඨාසවල නියමිත ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට යැවෙන නමුත් එකී තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අඩංගු පැකට්ටු විවෘත කර ඡන්ද ගණන් කිරීම ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරෙන පෙබරවාරී 10 වැනි දින ප.ව. 4.00න් අවසන් වීමෙන් පසුව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 9 =