ළමා ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සැකසීම අවසන් අදියරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම සහ එවැනි අපයෝජනවලට ගොදුරු වූ ළමයින් ආරක්‍ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සක්ස කිරීමේ කාර්ය ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරී පනත ප්‍රකාරව ජතික ළමා අධිකාරියට පවරා ඇත.

මේවන විට එම ප්‍රතිපත්ති‍ කෙටුම්පත සදහා මහජන අදහස් ද ලබාගෙන අවසන් බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීය සදහන් කළේය.

ලැබුණු එම සියලු අදහස් හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් අවසන් කෙටුම්පත සැකසීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. එම කටයුතු සිදු කිරීමේ කාර්යය අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම මගින් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ ආරම්භක සභාපති මෙන්ම ළමා ආරක්‍ෂක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීන විශේෂඥයකු ද වන මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවකට භාර දී ඇත.

එම අවබෝධතා ගිවිසුම ප්‍රකාරව 2018 ජුනි මස 09වන දිනට ප්‍රථම ළමා ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත සකසා අවසන් කරනු ලැබේ. ‍‍

අනතුරුව ළමා ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්‍ෂිත බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීය සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =