විද්‍යාපීඨ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2015 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උස්ස පෙළ විභාගයේ ප්‍ර‍තිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යපීඨයන්හි ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එම අයදුම්කරුවන්ගේ කඩඉම් Z ලකුණු සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන පාඨමාලාව සඳහා ක්‍රීඩා සහතිකපත්වල කඩඉම් ලකුණු www.moe.gov.lk අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙහි පළ කර තිබෙන බව ද අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =