අද දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් මණ්ඩලය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (01) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 18 දෙනෙකු මෙලෙස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබූහ.

ඔවුන්ගේ නම් සහ අමාත්‍යාංශ පහත පරිදි වේ.

01- ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය
02- ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා – විද්‍යා, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබද අමාත්‍ය
03- එස්.බී. නාවින්න මහතා – අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය
04- මහින්ද අමරවීර මහතා – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
05- දුමින්ද දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
06- විජිත් විජියමුණි ද සොයිසා මහතා – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථීකය පිළිබද අමාත්‍ය
07- පී. හැරිසන් මහතා – සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍ය
08- කබීර් හෂීම් මහතා – මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය
09- රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍ය
10- තළතා අතුකෝරළ මහත්මිය – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
11- ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා – පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කී්‍රඩා අමාත්‍ය
12- ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා – නැවත පදිංචිකිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය
13- සාගල රත්නායක මහතා – තරුණ කටයුතු, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
14- මනෝ ගනේෂන් මහතා – ජාතික ඒකාබද්ධතා , සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය
15- දයා ගමගේ මහතා – සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය
16- ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා- තිරසර සංවර්ධන, වනජීවි සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය
17- රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා – කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබ`දතා අමාත්‍ය
18- විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා – උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + eleven =