ගුවන් විදුලිය හා රූපවාහිනිය එක්ව විද්‍යා නාලිකාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලිය හා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව එක්ව විද්‍යා නාලිකාවක් ඇරඹීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්, විද්‍යා තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කඳුරට උරුම පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා සමඟ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති සිද්ධී ෆාරුක් මහතා විසින් පවත්වා තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අන්දම අමාත්‍යවරයා විසින් පැහැදිලි කර ඇත.

රටට, විද්‍යාව සහ සංස්කෘතියක අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි පෙන්වා දී ඇති අතර අනෙකුත් තත්වයන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දෙනු ලැබිණ. මේ සම්බන්ධව වාර්තාවක් කඩිනමින් ලබා දෙන ලෙසට සරත් අමුණගම මහතා ඔවුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අමාත්‍යවරයාගේ නව අමාත්‍යංශය විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ බැවින් රටට දැනෙන යමක් විද්‍ය නාලිකාවක් බිහි කිරීමෙන් කළ හැකි ආකාරයත් මෙහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය වි ඇත.

අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා ජනමාධ්‍ය විශේෂඥයකු හා ඒ සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විද්වතකු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =