නාවික හමුදා සහන සැළසීමේ කණ්ඩායම් තවදුරටත් සීරුවෙන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගංවතුර හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැළසීම නාවික හමුදාව විසින් තවදුරටත් සිදු කරනු ලැබේ.

ගංවතුර හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාව ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා නාවික හමුදා මැරීන් බලකායට සහ නාවික හමුදා ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ, මුදවා ගැනීමේ සහ සහන සැළසීමේ ඒකකයට (4RU) විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයට සහ නාවික හමුදා කිමිදුම් අංශයට අනුයුක්ත නාවිකයින් ඇතුළුව සහන සැළසීමේ කණ්ඩායම් 41 ක් සහ ඩිංගි යාත්‍රා 41 ක් විවිධ ප්‍රදේශ වෙත අනුයුක්ත කර ඇත. ඒ අනුව, දකුණු, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ යන පළාත් සඳහා නාවික හමුදාව සහන සැළසීමේ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

තවද, ගිංගඟ හරස් කොට ඉදි කර ඇති වක්වැල්ල පාලම හරහා කුණු අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම හේතුවෙන් ජලය බැස යාම අවහිරවී තිබූ අතර, ජලය බැස යාම කඩිනම් කිරීම සඳහා නාවික හමුදා, විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් පසුගිය මැයි 20 වන දින අනුයුක්ත කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 6 =