මාධ්‍යවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා මූල්‍යාධාරය ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලාංකික ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයභාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මඟින් වාර්ෂිකව ක්‍රියාවට නංවනු ලබන මාධ්‍යවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ප්‍රදානය කෙරෙන, මෙතෙක් රු. ලක්ෂයක්ව පැවති මූල්‍යාධාරය රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වා වැඩිකිරීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව මෙවර පාඨමාලාව සඳහා ආපසු නොගෙවනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව මුදල උපාධි හා පශ්චාද් උපාධි වෙනුවෙන් උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් (රු.200,000/=) හා දිගුකාලීන හා කෙටිකාලීන සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සඳහා උපරිමය රුපියල් ලක්ෂයක් (රු.100,000/=) ලෙස තීරණය කර ඇති අතර, අයදුම්පත් කැඳවීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

වසර තුනක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති දිවයිනේ පිළිගත් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන පදනම මත සේවයේ නියැලී සිටින වයස අවුරුදු 18-55 ත් අතර මාධ්‍යවේදීන්, නිදහස් මාධ්‍යවේදීන්, ප්‍රාදේශීයමාධ්‍යවේදීන් හා වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ට මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. තවද ඉල්ලුම්කරනු ලබන පාඨමාලාව සෘජුවම ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාඨමාලාවක් විය යුතුය.

මාධ්‍යවේදීන්ට මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය මගින් දෙවරක් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර පළමු අවස්ථාවේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් වසර 5 කට පසුව දෙවන අවස්ථාව සදහා අයදුම් කළ හැකිය.

මේ සඳහා යොමුකරන සියලුම අයදුම්පත් 2018-07-16 දින හෝ එදිනට පෙර අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය),මුදල් හාජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය, අංක163, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05 යන ලිපිනය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුවේ.

“ඇසි දිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන -2018” පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0112 513645, 0112 513459 සහ 0112 513 460 ඇමතීමෙන් සහ ආදර්ශ අයදුම්පත් www.media.gov.lkවෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =