”වසර මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තව” අනුමතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –”වසර මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තව” අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරයි.

‘වසර මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තව” පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමතිය හිමිව තිබේ.

2018 වසරේ පළමු මාස හතර තුළ රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලින තොරතුරු මෙම වාර්තාවට ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =