වඳවිමේ තර්ජනයට ලක්වු මත්ස්‍යයින් සුරැකීමට පියවරක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වදවියාමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින මත්ස්‍ය විශේෂ හදුනාගෙන එම මත්ස්‍ය විශේෂ ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබේ. මෙම මත්ස්‍ය විශේෂ හදුනාගැනීම සහ එම මත්ස්‍යයින් රැකගැනීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙල ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කරයි.

ලංකාවේ විවිධ පළාත් ආශ්‍රිතව සිදුකළ සමීක්‍ෂණ අනුව වදවියාමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින ලංකාවට අවේනික මත්ස්‍ය විශේෂ 12 සිටින බවට හඳුනාගෙන ඇත‍

ඒ අතර, මැඩියා, ගුරාමි, ගල්පාඩ්, කාවයියා, ලුලා, වලපොත්තා, වළයා, පෙතියා ඇතුළු දේශීය මත්ස්‍ය විශේෂ අයත් වේ. හදුනාගත් මත්ස්‍යයින් අභිජනනය කිරීමද ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ආරම්භ කර තිබේ. ඇතැම් මත්ස්‍ය විශේෂ හදුනාගැනීමට හැකි වී ඇත්තේ මහවැලි ජලාශ ආශ්‍රිතව පමණක් වේ. දැඩි වදවීමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින ගඩයා මත්ස්‍යයා නාවලපිටිය සහ කොත්මලේ ප්‍රදේශවලට පමණක් ආවේනික වුවකි.

මෙම මත්ස්‍ය විශේෂ අභිජනනය කර ප්‍රධාන ජලාශ වෙත මුදාහැරීමට අවශ්‍ය කටයුතුද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම මත්ස්‍ය විශේෂ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික මත්ස්‍ය විශේෂ බැවින් දේශීය ජලජිවි වගාවට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවීමත් විශේෂත්වයකි.

ජලාශ මෙන්ම පොකුණු හෝ ටැංකි ආශ්‍රිතව ධිවර කර්මාන්තය වෙනුවෙන් මෙම මත්ස්‍යයින් වගා කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 3 =