මුස්ලිම් පාසල්වල නිවාඩු දින සංශෝධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සියලුම මුස්ලිම් පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය 2018 අගෝස්තු මස 20 වන සඳුදා දින නිවාඩු ලබාදීමට නියමිතව තිබුණ ද හජ්ජි උත්සවය නිමිත්තෙන් එම දිනය සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව 2018 අගෝස්තු මස 17 වන සිකුරාදා පාසල් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව නිවාඩු ලබා දී තෙවන පාසල් වාරය 2018 අගෝස්තු මස 27 වන සඳුදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + five =