කිලෝ 5000ක් මිලට ගන්න වී අලෙවි මණ්ඩලය සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවීන්ගෙන් මිල දී ගන්නා වී ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් 5000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කැර ඇත.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ගෙන් මෙතෙක් මිල දී ගන්නා වී ප්‍රමාණය එක් ගොවියකුගෙන් කිලෝග්‍රෑම් 3000 කි. එම ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 5000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ අැමැති මණ්ඩල සංදේශයට අනුමැතිය ලබා දුන් බව කෘෂිකර්ම අැමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා නාඩු වී කිලෝවක් රු.38 ක් සහ සම්බා වී කිලෝවක් රු.41ක සහතික මිලකටත් වී අලෙවි මණ්ඩලය මිලදී ගනු ලබයි. 2018 යල කන්නයේ දී වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සම්බන්දව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර ගොවීන්ට පහසුවෙන් වී අස්වනු විකුණා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පොලිසැක් කවර පවා වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවින්ට නොමිලේ ලබා දී තිබූ අතර පෝලිම්වලින් තොරව වී මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් සියලුම ගබඩාවල ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 11 =