ත්‍රිපිටකය රජයේ නිල ප්‍රකාශනක් ලෙස මුද්‍රණය කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ත්‍රිපිටකය ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවන පැරණිතම ලිඛිත ග්‍රන්ථයක් වන අතර, එම ග්‍රන්ථ ක්‍රි.ව. 1956 වර්ෂයේ එළැඹි 2500 වන ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති සමරුවේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් සංස්කරණය කොට පූර්ණ ග්‍රන්ථාවලියක් වශයෙන් සම්පාදනය කර, රජයේ නිල ප්‍රකාශයක් වශයෙන් මුද්‍රණය කොට ඇත.

බෞද්ධ දර්ශනයේ මූලික කරුණු ඇතුළත් ලොව ඇති ආගමික ග්‍රන්ථ අතර, ප්‍රධානතම ස්ථානයක් ගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ ථෙරවාදි බෞද්ධ ත්‍රිපිටකය, සංදේශ අංක MB/01/05/2018-26 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මඟින් ජාතික උරුමයක් ලෙස නම්කර ඇති අතර ත්‍රිපිටකය සම්බන්ධ නැවත මුද්‍රණ ආදී කටයුතු බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් සිදුකිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =