පානීය ජල බෝතල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පානීය ජල බෝතල් සඳහා, උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එය පසුගිය 28 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කළේය.

එම නියෝගය පනවා ඇත්තේ, 2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ, 20-5 වගන්තිය යටතේ ය.

දේශීයව බෝතල් කළ පානීය ජලය සඳහා එම උපරිම මිල ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. ඒ අනුව, මිලිලීටර 350ක ජලය බෝතලයක උපරිම සිල්ලර මිල, රුපියල් 26කි.

මිලිලීටර 500ක ජල බෝතලයක් රුපියල් 35ක් වන අතර, මිලිලීටර 750ක බෝතලයක මිල රුපියල් 40ක් වේ. ජලය ලීටරයක් අඩංගු බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම මිල, රුපියල් 50කි.

රුපියල් 70ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ ලීටර එකහමාරක ජලය බෝතලයක් සඳහාය.

ලීටර 5ක සහ ලීටර 7ක පානීය ජල බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල, රුපියල් 150ක් සහ 170ක් වන බවයි, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + twenty =