නව මිලට ජල බෝතල් අලෙවි නොකරන ව්‍යාපාරීකයින්ට නීතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දේශීයව නිෂ්පාදිත බෝතල් කළ පානීය ජලයට උපරීම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීය සදහන් කරනුයේ නව මිලට පානීය ජල බෝතල් අලෙවි නොකරන ව්‍යාපාරීකයින් සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මෙම නව මිල ගණන් ඉකුත් 28වනදා සිට ක්‍රියාත්මක ය.

ඒ අනුව, මිලිලීටර 350 – 499ක ජලය බෝතලයක උපරිම සිල්ලර මිල, රුපියල් 26කි.

මිලිලීටර 500 – 749ක ජල බෝතලයක් රුපියල් 35ක් වන අතර, මිලිලීටර 750 – 999ක බෝතලයක මිල රුපියල් 40ක් වේ. ජලය ලීටරයක් අඩංගු බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම මිල, රුපියල් 50කි.

රුපියල් 70ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ ලීටර එකහමාරක ජලය බෝතලයක් සඳහාය.

ලීටර 5ක සහ ලීටර 7ක පානීය ජල බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල, රුපියල් 150ක් සහ 170ක් වන බවයි, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරනු ලැබේ.

මෙම නව මිලට පානීය ජල බෝතල් අලෙවි නොකරන ව්‍යාපාරීකයින් සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙළෙපල වැටලීම් ආරම්භ කර ඇති අතර දැනට පැරණි මිල ගණන් සදහන් පානීය ජප බෝතල් නව මිල යටතේ අලෙවි කළ යුතු බවත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීය අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + twelve =