ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් ඇතුළත් කිරීමට 15දාට පෙර අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2016 හා 2017 අ.පො.ස.(උ.පෙ) ප්‍රතිඵල මත 2018 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් බඳවා ගැනීම, 2019.01.25 දින ගැසට් නිවේදනය තුළ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය (Online System) ඔස්සේ අයදුම් කිරිම අනිවාර්ය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහෙත් බොහෝ අයදුම්කරුවන්ට මාර්ගගත ප්‍රවේශයේ දී ඊට ප්‍රවේශවීමේ අපහසුතා පැන නැගී ඇති බව වාර්තා වේ.

නිවේදනයේ සඳහන් වන පරිදි මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අයදුම් කිරීමට හැකි වූ හෝ නොහැකි වු හෝ සියලුම අයදුම්කරුවන්ට නිසි උපදෙස් අනුකූලව විධිමත්ව සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් 2019.02.15 දින හෝ ඊට පෙර හෝ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නියමිත ලිපිනයට යොමු කිරීම අනිවාර්යය වේ.

ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අයදුම්පතක් යොමු නොකරනු ලබන අයදුම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් දරනු නොලබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =