මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් සදහා මහජන සහය ඉල්ලයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විශේෂ කාර්ය බලකාය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් සදහා මහජන සහාය අපේක්ෂා කරයි.

විශේෂ කාර්ය බලකාය ක්‍රියාත්මක කරන වැටලීම් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායි ලෙස සිදු කර ගැනීම සදහා මහජනතාවට ඔවුන් දන්නා තොරතුරු ලබාදිය හැකිය.

ඒ සදහා 0112580518 / 0112506588 / 0112058552 / 0112500471 / 0112589741 යන දුරකථන අංකවලට හෝ 0112588499 / 0112081044 යන ෆැක්ස් අංකයන්ට තොරතුරු දැනුම් දිය හැකිය.

පසුගිය කාලය පුරාවට විශේෂ කාර්ය බලකාය නීති නිරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්පැන් විශාල ප්‍රමාණයක් වැටලීමට සමත් විය. එය තවදුරටත් සාර්ථකව සිදු කිරීමට ඔවුන් ජනතා සහාය අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

ලබාදෙන තොරතුරුවල රහස්‍ය භාවය සුරකින බව විශේෂ කාර්ය බලකාය අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + seventeen =