ජාතික පාරිසරික පනතට නව කරුණු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි නව කරුණු ඇතුළත් කර සංශෝධනය කිරීම සඳහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමැතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව තවදුරටත් අවධානය යොමු කළ යුතු උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය ජනනය වන භාණ්ඩ සම්බන්ධ නිෂ්පාදකයාගේ විස්තීර්ණ වූ වගකීම, බහු පාර්ශ්වික පාරිසරික පරීක්ණයේදී හා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයිඅමේදී පාරිසරික තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරිම, පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර අවශ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරකම්වලින් සිදුවන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම, වර්තමානයේ බලාත්මක පනත මඟින් තහනමු කරන ලද යම් භාණ්ඩයක් හෝ උපකරණයක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලය හා විනාශ කිරීමේ බලය ලබා ගැනීම සහ පාරිසරික සභාව සඳහා සාමාජිකයන් වැඩිකිරීම යනාදී කරුණු ද ඇතුළත් කරමින් මෙම සංශෝධය සිදුකිරීමට යෝජිත ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය සම්බන්ධයෙන් සියලු ම අංශ ජාතික මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අවශ්‍ය පුළුල් නීතිමය රාමුවක් සකස් කිරීමේ අරමුණින් නීතිගත කර ඇති 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඇමැති මණ්ඩලය මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දි තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + sixteen =