රජය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන 2,439 ක විදේශ මූල්‍ය රැස් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2019 පළමු කාර්තුවේදී චීනය ශ්‍රී ලංකාවට විශාලතම ණය දෙන්නා බවට පත් වෙමින් ඩොලර් මිලියන 989 ක මුදලක් ලබා දී ඇත. එය ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ වෙනත් සංවර්ධන ආයතනවලට වඩා චීනය බොහෝ ඉදිරියෙන් සිටින බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩ සටහනට සහය දැක්වීම සඳහා ජනවාරි 1 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා විදේශ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සහ ණය දෙන ආයතන සමඟ ගිවිසුම් 19 කට එළඹීමෙන් ඩොලර් මිලියන 2,439 ක විදේශ මූල්‍ය රැස් කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යන්ශය විසින් නිකුත් කරන ලද මධ්‍ය කාලීන මූල්‍ය තත්ත්ව වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වෙයි.

මෙම රැස්කිරීම් ණය වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 2,431 කින් සමන්විත වන අතර නිල සංවර්ධන ආධාර (ODA) සහ තාක්ෂණික ආධාර ඩොලර් මිලියන 8 කි.

මෙම කාලය තුළ චීනය නිල සංවර්ධන ආධාර ලබා දුන් අතර එය ඩොලර් මිලියන 989 ක් වන අතර ලෝක බැංකුව (ඩොලර් මිලියන 352), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ඩොලර් මිලියන 310), ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (ඩොලර් මිලියන 280), ජපානය (ඩොලර් මිලියන 270) ), ප්‍රංශය (ඩොලර් මිලියන 85), එච්එස්බීසී-හොංකොං (ඩොලර් මිලියන 72), එක්සත් රාජධානිය (ඩොලර් මිලියන 64), ඔස්ට්‍රියාව (ඩොලර් මිලියන 10), කොරියාව (ඩොලර් මිලියන 6), ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (ඩොලර් මිලියන 0.3) , සහ පිළිවෙලින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් (ඩොලර් මිලියන 0.02) විසින් ණය මුදල් ලබා දී ඇත.

2019 මුල් මාස හතර තුළ ODA විසින්වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් මාර්ග හා පාලම් අංශය සඳහා (ඩොලර් මිලියන 1,053) යොදවා ඇති අතර භූමි ප්‍රවාහන අංශයට ඩොලර් මිලියන 570 ක මුදලක් යොදවා තිබේ.

සමාලෝචනයට භාජනය වූ කාල පරිච්ජේදය තුළදී ODA සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගෙන් ලබා ගත් අරමුදල් වලට අමතරව, ඩොලර් මිලියන 2,400 ක් ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර (ISB) හරහා රැස් කර ගෙන ඇති අතර, එයින් ඩොලර් මිලියන 1,000 ක් ස්ථාවර පොලී අනුපාතයකට 6.85% ක පස් අවුරුදු ධූර කාලයක් සමඟ රැස් කර ගෙන ඇත. ඉතිරිය ඩොලර් මිලියන 1,400 ක් ස්ථාවර පොලී අනුපාතයකට 7.85% කින් වසර 10 ක ධූර කාලයක් සමඟ ඉහළ නංවා ඇත.

ජනවාරි 1 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් සඳහා කරන ලද මුළු විදේශ මූල්‍ය බෙදාහැරීම් ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 539 කි. එයින් ඩොලර් මිලියන 535 ක් ණය වශයෙන් ලබා දී ඇති අතර ඩොලර් මිලියන 4 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ප්‍රදානයන් මගින් ලබා දී ඇත. බෙදාහැරීම්වලින් බහුතරය චීනය සමඟ අත්සන් කරන ලද ණය ගිවිසුම් වලින් වන අතර එය 40% කට ආසන්න වූ අතර ලෝක බැංකුව (14%), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (13%) සහ ජපානය (12%) එහි වේ.

බෙදාහැරීම්වලින් බහුතරය මාර්ග හා පාලම් අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති වෙනුවට 52% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වන අතර ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක අංශය 15% ක් ද, භූ ප්‍රවාහන අංශය 6% ක් ද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අංශය 5.5% ක් ද වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 16 =