සා/පෙළ හැඳුනුම්පත් සැප්තැම්බරයේ අපේක්ෂකයන්ට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2019 වර්ෂයේ පාසල් අයැදුම්කරුවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස අවසන් වන විට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපින හරහා තැපැල් මාර්ගයෙන් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පැවසීය.

වාර්ෂිකව පාසල් අයැදුම්කරුවන් 350,000ක් පමණ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත අයැදුම් කරන බවත් 2019 වසර සඳහා මේ වන විට අයදුම්පත් සියයට 95කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 4 =