උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රැකියා විරහිත උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීමේ හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළව පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා උපාධිධාරීන් 16,800ක් බඳවා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව මෙම පුරප්පාඩු 16,800, ප්‍රථමයෙන් 2012 වර්ෂයේ උපාධිධාරින් ද ඉන් අනතුරුව අනුපිළිවෙළින් 2013 සිට 2016 යන වර්ෂවල උපාධිධාරින් ද වශයෙන් අභ්‍යසලාභීන් ලෙස පුහුණුව සඳහා කඩිනමින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇත.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීමේ හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි අභ්‍යන්තර සිසුන් වශයෙන් උපාධිය නිමකර ඇති රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 5,000ක් ද, එහි දෙවන අදියර යටතේ උපාධිධාරින් 15,000ක් ද බඳවා ගෙන පුහුණු කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මීට පෙර ලැබී තිබිණි. එහෙත් පළමු අදියරේ බඳවාගත් සංඛ්‍යාවෙන් පුරප්පාඩු 1,800ක් ද දෙවන අදියරෙහි 15,000ක් ද වශයෙන් තවමත් පුරප්පාඩුව පවතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 14 =