2020ට අතුරු සම්මත ගිණුමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2020 වර්ෂයේ මුල් මාස 04ක කාලය සඳහා රජය පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය වන වියදම් ඇතුළත් කරමින් අතුරු සම්මත ගිණුමක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පෙරේදා (13) අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදී තීරණය වී තිබේ.

මෙම වසර අගදී ජනාධිපතිවරණය පැවතීම සහ ලබන වසරේදී තවත් මැතිවරණ කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිත නිසා ඉදිරි වසරේ රජයේ වියදම් සඳහා මුදල් සපයා ගැනීමේ අරමුණින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

2020 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය සැකසීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම පසුවට කල් තබා 2020 වර්ෂය මුල් මාස 04ක කාලය සඳහා රජය පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය වන වියදම් ඇතුළත් කරමින් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම සකස් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =