ඉන්දීය නිවාස ආධාර වැඩසටහන ය‍ටතේ නිවාස 10,000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දීය රජයේ නිවාස ආධාර වැඩසටහන ය‍ටතේ වැවිලි ප්‍රජාව සඳහා නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පලනි දිගම්බරම් මහතා මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මෙම නිවාස සඳහා පානීය ජලය ලබා දීම, අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශ මාර්ග සහ ජාතික විදුලිබල සැපයුමේ සිට විදුලිය ලබා දීම සහ බිම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිකරනු ලබන බැමි සහ වැසි ජලය ගලා යාම සඳහා කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා එක් නිවසකට රු.150,000ක් බැගින් අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන යටතේ ලබා දෙමින් ආයෝජනය කිරීමටත්, යටිතල පහසුකම් සහිතව ඉන් නිවාස 5,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා වන මුළු පිරිවැයෙන් 1.5%ක් යන ප්‍රමාණය වන රුපියල් මිලියන 86.25ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයට ගෙවීම් කිරීමටත්, අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා භාවිතා කිරීමටත් මෙමගින් යෝජනා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 13 =