ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 3% කින් ශක්තිමත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වනවිට සියයට 3.0 කින් අතිප්‍රමාණය එනම් සියයට 3.0 කින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වී ඇතැයි මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

මේ වසරේ ආරම්භයේ සිට මේ මාසයේ 20 වැනිදා දක්වා වු කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල, ස්ටර්ලින් පවුමට, යූරෝවට, කැනේඩියානු ඩොලරයට, ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට හා ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව අතිප්‍රමාණය වී තිබේ.

මේ කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වී තිබෙනුයේ ජපාන යෙන් ඒකකයට පමණි.

වසර 2018 දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 16.4 ක් ලෙසින් අවප්‍රමාණය වූ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වනවිට සියයට 3.0 කින් අතිප්‍රමාණය වී තිබේ. එය යූරෝවට සා‍ෙප්ක්ෂව මේ වනවිට සියයට 6.3 කින්ද, ස්ටර්ලින් පවුමට සාපේක්ෂව සියයට 7.‍7 කින්ද, ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7.2 කින්ද, ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව සියයට 5.3 කින්ද අතිප්‍රමාණය වී තිබේ.

මේ වසරේ මැයි මාසයේදී එ.ජ.ඩොලර් බිලියන 6.7 ක් වු රටේ දළ නිල සංචිතය ජුනි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 8.9 දක්වා වැඩි වී ඇතැයිද මහ බැංකුව කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + one =