5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වලාභීන් තෝරා ගැනීමේ දී අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් වැඩි පිරිසකට අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පහ ශ්‍රේණීය ශිෂ්‍යත්වලාභීන් තෝරාගැනීමේ ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කර අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් වැඩි පිරිසකට ද්විතියික අධ්‍යාපන පහසුකම ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වී ඇත.

මේ සඳහා වූ යෝජනාවන් අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

වර්තමානය වන විට පහ ශ්‍රේණීය ශීෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සුදුසුකම් ලබන අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල දරුවන් 15,000ක් සඳහා රජය මගින් වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 625 ක පමණ ශිෂ්‍යාධාර පිරිනමනු ලබයි.

මෙම වර්ෂයේ සිට මෙම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 20,000 දක්වා වැඩි කිරීම ,ඔවුන් සඳහා මාසික ශිෂ්‍යාධාර දීමනාව රුපියල් 500 සිට 750 දක්වා වැඩි කිරීම මේ යෝජනා අතර වේ.

එමෙන්ම ශීෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිදු සිසුවියන්ගේ පවුල්වලට එම ශීෂ්‍යාධාරය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන මාසික ආදායම් සීමාව රුපියල් 15,000ක් ලෙස සංශෝධනය කිරීම,ශීෂ්‍යාධාරය ලබන සියලුම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 20,000 නොඉක්මවීමටත් ,විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශ කරන විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යාධාර වෙන් කිරීමත් යන යෝජනා අධ්‍යාපන ඇමැති තුමන් විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =