සංචාරක ව්‍යාපාර සඳහා එක්දින බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ සේවාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වාර්ෂික අවශ්‍යතාවයක් වන බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය විසින් සිදු කරයි.ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ප්‍රමිති සහ තත්ත්ව සහතික කිරීමේ අංශයෙන් දිනක් ඇතුළත බලපත්‍ර අළුත් කිරීමට හා ලබා දීම සඳහා පහසුකම් සපයා තිබේ‍.

එමෙන්ම මෙම මාසය අවසානයේදී මෙම ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීම පිළිබඳව සැලසුම් කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපති ජොහාන් ජයරත්න මහතා පවසයි.

එක්දින බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පියවර 5 කින්. සිසුකිරීමට සැළසුම් සකස් කර තිබේ‍. ඒ අනුව පළමු පියවර වන්නේ ඉල්ලා ඇති ආකෘති පත්‍ර 2 ක් අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමඟ උදේ 8.30 සිට 10.00 දක්වා ඉදිරිපත් කිරීමයි.දෙවන පියවර වන්නේ පිළිගැනීමේ කුවිතාන්සිය එකතු කිරීමයි,තෙවන පියවර සංචාරක සංවර්ධන බද්ද (TDL) සහ අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ගෙවීමයි.සිවිවන පියවර රිසිට්පත් එකතු කර එහි පිටපතක් කවුන්ටරයට භාර දීමයි.

පස්වන පියවර වන්නේබලපත්‍රය සවස 3.30 සිට 4.15 කාලය තුළ ලබාගැනීමට කවුන්ටරය වෙත ඉදිරිපත් වීමයි.වැඩි විස්තර www.sltda.gov.lk ලබාගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =