සිමෙන්ති සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් ගැසට් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සිමෙන්ති සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1,005ක් ලෙස නියම කර ඇත. මේ අතර සිමෙන්ති කුඩු ලෙස ආනයනය කර ලංකාවේ ඇසුරුම් කරන සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 950ක් ලෙස දක්වා ඇත. එසේම ඇසුරුම්ගතව ආනයනය කරන සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 930ක් ලෙස එම ගැසට්ටුව මඟින් නියම කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 3 =