ජනාධිපතිවරණය ගැන අවසන් වාර්තාව EU නිරීක්ෂකයින් මේ සතියේ නිකුත් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පසුගිය නොවැම්බරයේ ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම (EU EOM) සිය අවසන් වාර්තාව මේ සතියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ 2019 යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මෙහෙයුමේ (EU EOM) ප්‍රධාන නිරීක්ෂක මාරිසා මාටියාස් මහත්මිය විසින් 2019 ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ මෙහෙයුමේ අවසන් වාර්තාව සිකුරාදා කොළඹදී ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

යුරෝපා සංගම් ඊඕඑම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි අතර 2019 ඔක්තෝබර් මැද සිට දෙසැම්බර් මැද භාගය දක්වා දීර්ඝ කාලීන හා කෙටිකාලීන නිරීක්ෂකයින් 60 දෙනෙකු නොවැම්බර් 16වනදා පැවැති මැතිවරණය සඳහා යොදවා තිබුණි. අවසාන වාර්තාව සමස්ත මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තක්සේරුවක් වන අතර අනාගත මැතිවරණ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ 23 ක් අඩංගුවන බව පැවසේ.

මාටියාස් මහත්මිය පෘතුගාලයේ යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 11 =