සියලු පාසල් විභාග සඳහා අයඳුම් කිරීම online ක්‍රමයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මේ වසරේ සිට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන සියලුම පාසල් විභාග සඳහා අයඳුම් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

සෑම ශිෂ්‍යයෙකුටම ලබා දෙන අනන්‍යවූ ශිෂ්‍ය අංකයක් මගින් අයඳුම් කිරීම සිදු කෙරේ. 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සිට නව ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමුව ඇත.

ශිෂ්‍යයාගේ විභාග ප්‍රතිඵල මෙන්ම, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් යනාදී තොරතුරු ද එමගින් ලබාගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + ten =