රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35කට ලේකම්වරු පත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ‪ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35 ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් පත්කර ඇත.

පසුගිය 19 වනදා රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අදාළ පත්කිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව සදහන් වේ.

ආර්. එම්. ඒ. රත්නායක මහතා- මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එච්. කේ. ඩී. ඩබ්ලිව්. එම්. එන්. බී. හපුහින්න මහතා – සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌණ උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. ටී. කොඩිකාර මහතා- ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන මහතා- ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩී. පී. ජී. කුමාරසිරි මහතා- වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජී. සී. කරුණාරත්න මහත්මිය-බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මහත්මිය- කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල්යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ආචාර්ය එම්. උපාලි සේදර මහතා- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එන්. එච්. එම්. චිත්‍රානන්ද මහතා- නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා- දහම් පාසැල්, භික්ෂු අධ්‍යාපන, පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ. ආර්. උඩුවාවල මහතා- ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සෑපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඒ. කේ. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. එම්. එන්. කේ.- දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජාවීරසේකර මහත්මියසෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. අරුමෛනායගම් මහතා- විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළෙඳපළ විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩබ්ලිව්. පී. පී. ප්‍රනාන්දු මහතා- වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිතවැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එල්. එල්. ඒ. විජේසිරි මහතා- වි හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ළුෑනු හා අර්තාපල්වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එම්. එන්. රණසිංහ මහතා-පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශකභාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. සේනානායක මහතා-පශු සම්පත්, ගොවිපොල ප්‍රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්තරාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩබ්ලිව්. බී. පළුස්වැව මහතා- මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම්සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩී. ඩී. ආරියරත්න මහතා-ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. ඩී. ඒ. බී. බොරලැස්ස මහතා- ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධනරාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජයන්ත චන්ද්‍රසෝම මහතා- විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය සංවර්ධන,බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජේ. එම්. තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා- සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේකර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

තිස්ස හේවාවිතාන මහතා- පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩනිෂ්පාදනය හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩී. එල්. පී. ආර්. අභයරත්න මහතා- උක්, බඩ ඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලිභෝග වගා සංවර්ධනය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. ජී. විජයබන්දු මහතා- ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ. එච්. ඩී. කේ. සමරකෝන් මහතා- සූර්ය බල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩී. ඩී. මාතරආරච්චි මහතා-ගුදම් පහසුකම්, බහා ̈ම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හානැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක මහතා- ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එස්. එම්. ඩී. එල්. කේ. ද අල්විස් මහතා- වාහන නියාමනය, බස්රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථකර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ. එච්. රවීන්ද්‍ර සමරවික්‍රම මහතා- ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එම්. දේවසුරෙන්ද්‍ර මහතා- ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා- සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍යඅමාත්‍යාංශය

ආර්. සුනේත්‍රා ගුණවර්ධන මහත්මිය- බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

එම්. ඒ. බී. වී. බණ්ඩාරනායක මහතා- වේවැල්. පිත්තල, මැටි, ලීබඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඒ. සේනානායක මහතා- තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 11 =