බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට වැටු‍පෙන් 40% ක දීමනාවක් ‍‍‍

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ අධික සිරකරු තදබදයක් පවතින අවස්ථාවක නිලධාරී හිගයද බරපතල ගැටලුවක්වී ඇත. එවැනි පසුබිමක බන්ධනාගාරවල සේවය කරන නිලධාරීන්ද දැඩි මානසික පීඩනයකින් සිය රාජකාරි ඉටුකරන බැවින් ඔවුන්ගේ රැකියා තෘප්තිය ඉහළ නැංවීමත් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකර ගැනීමත් සදහා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ වර්තමාන මූලික වැටුපට සාපේක්ෂව 40%ක දීමනාවක් ලබාදීම සදහා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ ‍වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය විසින් රුපියල් 801,329,466ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හරහා ඉදිරිපත්කොට තිබේ.

බන්ධනාගාර‍‍‍‍ දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට කාර්ය මණ්ඩලය 5407ක් වන අතර පුරප්පාඩු 2263ක් තිබේ.

හිග නිලධාරීන් කඩිනමින් බදවා ගැනීමට කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර දැනට සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ ‍සේවය කැපවීම පිළිබදව සලකා ඔවුන්ගේ මූලික වැටුපට 40%ක දීමනාවක් ලබාදීමට අමාත්‍යවරිය විසින් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්කොට ඇති අතර 2021 අයවැය මගින් ප්‍රතිපාදන වෙන්කරවා ගැනීම සදහා මෙන්ම 2021.01.01 දින සිට එම දීමනාව ලබාදීමට හැකිවන පරිදි ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමට අමාත්‍යවරිය විසින් ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =