කොළඹ ප්‍රදේශ 09 කට හෙට උදෑසන සිට පැය 24ක් ජලය අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –හෙට පෙරවරු 09 සිට ලබන ඉරිදා පෙරවරු 09 දක්වා පැය 24 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් වෙනුවෙන් මෙලෙස ජලය අත්හිටුවනු ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ 01, කොළඹ 02 සහ කොළඹ 03 ප්‍රදේශ වලටත් කොළඹ 07, 08, 09, 10, 11 සහ 12 යන ප්‍රදේශ සදහාත් මෙම කාලය තුළදී ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + twenty =