අවුරුදු 30 ට වැඩි සෑම පුද්ගලයෙකුටම කොවිඩ් එන්නත

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි සෑම පුද්ගලයෙකුටම කොවිඩ් – 19 එන්නත ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =