නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 149 ක ඉගැන්වීම් කටයුතු ඇර‌ඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සිසු දරු දැරියන් දෙසීයට වඩා අඩු පාසල් 149 ක 1 වසරේ සිට 5 වසර දක්වා ඉගැන්වීම් කටයුතු අද ( 21) ආරම්භ විය.

දිස්ත්‍රික්කයේ අද ආරම්භ කළ පාසල් සඳහා ළමුන් 2101 ක් පැමිණ සිටි අතර විදුහල්පතිවරු 122 ක් සහ ගුරුවරුන් 249 ක්, සේවය සඳහා වාර්තා කර තිබිණි. මෙම පාසල් සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් සංවර්ධන නිලධාරින් 344 ක් යොදවා තිබිම ද විශේෂිතය.

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පාසල් 51 ක අධ්‍යයන කටයුතු අද දිනයේ ආරම්භ වු අතර ළමුන් 777 ක්, විදුහල්පතිවරු 42 ක් සහ ගුරුවරු 58 ක් පැමිණ සිටිහ.

හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පාසල් 31 ක අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ විය. මෙම පාසල් සඳහා ළමුන් 658 ක්, විදුහල්පතිවරු 27 ක් සහ ගුරුවරු 104 ක් පැමිණ සිටි අතර කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පාසල් 30ක අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ළමුන් 365 ක්, විදුහල්පතිවරු හා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු 38 ක් සහ ගුරුවරු 39 ක් පැමිණ සිටිහ.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පාසල් 30ක අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වු අතර ළමුන් 257 ක්, විදුහල්පතිවරු 09 ක් සහ ගුරුවරු 32 ක් පැමිණ සිටිහ.

නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පාසල් 07 ක් අද දින ආරම්භ වු අතර ළමුන් 44ක්, ගුරුවරු 16 ක් සහ විදුහල්පත්වරු 06 ක් පැමිණ සිටිහ.

දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබු පාසල් ප්‍රමාණය 308 කි. දිස්ත්‍රික්කයේ බහුතර පාසල් සංඛ්‍යාවක අද දිනය තුළ පවිත්‍රා කටයුතු සිදු කරනු දක්නට ලැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =