ජනතාව එක්රැස් වන ගොඩනැගිලිවල තත්ත්වය වසර 03කට වරක් යෝග්‍යතා පරික්‍ෂාවකට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහජනතාව වෙනුවෙන් සේවා සපයා ගොඩනැගිලිවල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ යෝග්‍යතා පරික්‍සා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය සදහන් කරයි.

"ජනතාව එක්රැස් වන ගොඩනැගිලිවල තත්ත්වය වසර 03කට වරක් යෝග්‍යතා පරික්‍ෂාවකට"