කොවිඩ් සමඟ හෝ නැතිව ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා ඉසව්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කල් දැමූ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා ලබන වසරේදී “කොවිඩ් සමඟ හෝ නැතිව” පවත්වන බව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ උප සභාපති ජෝන් කෝට්ස් පවසයි.

"කොවිඩ් සමඟ හෝ නැතිව ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා ඉසව්"