ගමට කෝටියක් ව්‍යාපෘතියේ පළමු ස්ථානය දිනා ගත් නෙලුව

ජාතික තරුණ සේවා සභාව යෞවන සමාජ සඳහා යූත් විත් ටැලන්ට් රියලැටි වැඩසටහනට සමගාමිව සංවිධානය කළ ගමට කෝටියක් ව්‍යාපෘතියේ පළමු ස්ථානය දිනා ගත් නෙලුව, හප්පිටිය රීදී තරු පාලම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙරේදා (18) සහභාගි විය. එම පාලම ඉදිකිරීමේ මූලිකත්වය ගත් හප්පිටිය යෞවන සමාජයේ සභාපතිනි දිල්කි මධුෂානි, ලේකම් සඳුනි ලහිරුකා සහ ‍භාණ්ඩාගාරිකා ජීවී නිලූෂිකා විසින් අගමැතිවරයා පිළිගනු ලැබූ අවස්ථාව. ජායාරූපය-ගාල්ල ජායාරූප වාර්තාකරු ජයලාල් ජයවර්ධන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + one =