2016/17 සරසවි අවම කඩයිම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවම කඩයිම් ලකුණු ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව WWW.ugc.ac.lk යන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් කඩයිම් ලකුණු දැන ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 16 =