හදිසි ආපදා තත්වයකදී සහන සේවා ක ළමණාකරණයට සමෘද්ධි බලකායක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගං වතුර නායයාම් සුළි සුලං හා නි යඟය වැනි ස්වභාවික ආපදා අවස්ථා වලදී සහනසේවා සැපයීම සඳහා ක්ෂණිකව සමෘද්ධි නිලධාරීන් යොදා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
ඒ පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාවක් සමාජ සවි බලගැන්වීම් සුබසාධන හා කඳුරට උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය හා ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය අතර ඊයේ බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේදී පැවැත්විනි.

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් සුබසාධන හා කඳුරට උරුමයන් පිළිබඳ ඇමැති එස්.බී.දිසානායක හා ආපදා කළමණාකරන ඇමැති අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අතර ඊයේ (15) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී සමෘද්ධි නිළධාරීන් හට මේ පිළිබඳ මූලික පුහුණුවක් ලබා දීමට තීරණය විය.

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ දැණුමැති අය ගෙන්වා සමෘද්ධි නිළධාරීන් මෙම පුහුණුව ලබා දීමට මෙම සාකච්ඡාවේදී තීරනය වූ අතර සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති පුහුණු ආයතන වලදී මෙම ආපදා කළමනාකරණ විශේෂඥ පුහුණුව ලබා දීමටද ඇමැති දිසානායක මහතා මෙහිදී එකඟ විය.

ස්වභාවික ආපදාවන් මූලිකව හඳුනාගැනීම සඳහා නව තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම හා ඊට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ජීවිත හානි අවම කර ගැනීම, අවශ්‍ය සහන සේවා සැලසීම මෙම පුහුණුවට අයත්වන බව ප්‍රකාශ විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =