සහල්වලට උපරිම සිල්ලර මිලක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉකුත් 04වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ගැසට් කර ඇතැයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කරයි.
ඒ අනුව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 90කට ද, ආනයනික සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක ද උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබේ.

දේශීය නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 80ක් ද, ආනයනික නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 75ක් ද වන අතර දේශීය කැකුළු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 78ක් සහ ආනයනික කැකුළු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 65ක උපරිම සිල්ලර මිලකට යටත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *