විස්ස නැගෙනහිර සම්මත වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සියලු පළාත් සභාවල ඡන්දය එකම දිනක පැවැත් වීමට යෝජනා කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව නැගෙනහිර පළාත් සභාවේදී සම්මත වී ඇත.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 25ක් හිමි වී ඇති අතර විපක්ෂව හිමින තිබුණේ ඡන්ද 08ක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 6 =