දිස්ත්‍රික්ක 05කට නායයෑමේ අවදානම

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් දිස්ත්‍රික් ගාල්ල, මාතර, කෑගල්ල, කළුතර සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික් 05ට නායයෑමේ අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.
ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නෙළුව සහ යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ, පිටබැද්දර සහ කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්කොහුපිටිය සහ දෙහිඕවිට ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල, අගලවත්ත, වලල්ලාවිට සහ බදුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ඒ අවට ප්‍රදේශ සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ඒ අවට ප්‍රදේශ යන දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =