සිව් අවුරුදු වොලිබෝල් සැලැස්ම ක්‍රීඩා ඇමතිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –සිව් අවුරුදු ජාතික වොලිබෝල් සමුළුවෙහි වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයහි සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට අද(04) දින භාරදෙන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙහි අනාගත ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් සිව් අවුරුදු සැලැස්මක් සකස් කිරීම ක්‍රීඩා විද්වතුන්, පරිපාලකයින්, පුහුණුකරුවන්, විනිශ්චයකරුවන්, ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයින්, වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්, ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජිතයින්, ක්‍රීඩා මාධ්‍ය නියෝජිතයින් යන ක්ෂේත් ආවරණය කරමින් දින 02 ක් පුරා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයෙහි පැවැත්වුණි.

මෙම සැලැස්මෙහි කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අනු කමිටු 07 ක් මඟින් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම වාර්තාව පාසල් වොලිබෝල් සංවර්ධනය, ජාතික තරඟමාලාවන් හී තත්වය උසස් කිරීම, ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණික මට්ටම දියුණු කිරීම, පරිපාලන ව්‍යුහයන් වෙනස් කිරීම, අනුග්‍රාහකත්වය, ප්‍රචාරණය, වෙරළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය, රට තුල ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීම, ක්‍රීඩක පුහුණුව, පුහුණුකරුවන් පුහුණුව, විනිශ්චය සහ ජාත්‍යන්තර තරඟ මාලා පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කර සකස් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =