ගාල්ල දෙද්දූවට සංචාරක කලාපයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගාල්ල, දෙද්දූව ප්‍රදේශයේ සංචාරක කලාපයක් ලෙස ආරම්භ කරන බව ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුනාතිලක මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ සංචාරක සංවර්ධන හ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමිනි.

2015 ජනවාරි 08 වැනිදා අපට හැකි වී තිබෙනවා, දෙද්දූව ඉඩම් අත්පත්කරගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චරිකාවක නිරතවෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රධාන සංචාරක කලාපයක් ලෙස දෙද්දූව සංචාරක
කලාපය ආරම්භ වෙනවා. පරිසර හිතකාමි ලෙස ජල ක්‍රීඩා ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් දෙද්දූව සංචාරක කලාපයේ ඇති වෙනවා. රැකියා දහස් ගණනාවක් බිහි වෙනවා.හික්කඩුව ප්‍රදේශයට විකල්ප මාර්ගයක
අවශ්‍යතාවය ගැන සාකච්ඡා කළා.හික්කඩුව සංචාරක කලාපයක් ලෙස ගැසට් කරලා දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන්න යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + nineteen =